۱۳۸۸ خرداد ۱۶, شنبه

با متولدین چه ماهی ازدواج کنم ؟

مطالبي كه در اين پست اومده صرفا جنبه ي سرگرمي و تفريح داره،پس اصلا و ابدا جدي نگيريديش و خداي ناكرده به خاطر اين مطلب نامزديهاتون رو بهم نزنيد يا برعكس نامزد نشيد باكسي.

خب،نمودار زير به ما ميگه كه متولين چه ماههايي با هم ميسازن و برعكس:

پيوند فروردين با ساير ماهها

فروردين با فروردين :(خوب)
سازگاري مثبت واقع بيني و آگاهي به صفات مثبت يكديگر
فروردين با ارديبهشت:(متوسط)
خودپسندي و ميل به حاكميت از ويژگي هاي مشتركشان مي باشد
فروردين با خرداد : (بد )
پر جنب و جوش بي قرار تنوع طلب و سركش
فروردين با تير : ( متوسط )
برون گرا ايده آليست امكان مشكل وجود دارد
فروردين با مرداد : (خوب )
پيوند موفقي خواهد بود چون هماهنگي وجود دارد
فروردين با شهريور : ( بد )
يكي پاك سرشت و انسان دوست ديگري جسور و جاه طلب
فروردين با مهر : ( بسيار خوب )
افرادي منصف و معتقد به تساوي حقوق زن و مرد
فروردين با آبان : ( بد )
آزاديخواه سلطه گر خواهان تنهايي و درون گرا
فروردين با آذر : ( عالي )
كم ترين اختلاف و هياهو از مشخصات بارزشان است
فروردين با دي : (بد )
تفاهم چنداني با هم ندارند مرموز و محافظه كار مي باشند
فروردين با بهمن : ( بد )
سلطه گر آرمان گرا موقعيت درك يكديگر را ندارند
فروردين با اسفند : ( متوسط )
با مشكل مواجه است ممكن است پيوند خوبي باشد
_________________________________

پيوند ارديبهشت با ساير ماهها

ارديبهشت با فروردين : (متوسط )
ممكن است مشكل داشته باشند قابل حل شدن است
ارديبهشت با ارديبهشت : ( متوسط )
نسبتا خودراي و لجباز هستند ممكن است مشكل پيش بيايد
ارديبهشت با خرداد : ( متوسط )
تيزهوش كنجكاو و چندان با هم سازگار نيستند
ارديبهشت با تير : ( بسيار خوب )
خانواده دوست خونگرم پيوندي محكم و استوار
ارديبهشت با مرداد : ( بسيار خوب )
عاشق پيشه با صداقت وفادار پيوندي مملو از آرامش
ارديبهشت با شهريور : ( خوب )
جوانمرد باسخاوت مددكار و بدون مشكل
ارديبهشت با مهر : ( متوسط )
اهل اعتدال معاشرتي خونسرد و كمي حسادت
ارديبهشت با آبان : ( خوب )
آرمانگرا بلندپرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگار
ارديبهشت با آذر : ( متوسط )
جسور بي پروا نيازمند با آزادي و بدون تفاهم
ارديبهشت با دي : ( بسيار خوب )
با ثبات راز نگه دار پيوندي مستحكم و پابرجا
ارديبهشت با بهمن : ( بد )
كنجكاو آزاديخواه و آرمانگرا و ايده متفاوت از يكديگر
ارديبهشت با اسفند : ( خوب )
اشخاصي تودار و بسيار محتاط و توانايي سازگاري را دارند
________________________________________

پيوند خرداد با ساير ماهها

خرداد با فروردين : ( بد )
افرادي پر جنب و جوش و بي قرار ناسازگار و بدون تفاهم
خرداد با ارديبهشت : ( متوسط )
تيزهوش كنجكاو تنوع طلب چندان با هم سازگار نيستند
خرداد با خرداد : ( خوب )
مشورت پذير با استدلال توانا در برطرف كردن مشكلات
خرداد با تير : ( متوسط )
با روحيه تنوع طلب و بي قرار خودشان مي توانند باعث ايجاد مشكلات شوند
خرداد با مرداد : ( بسيار خوب )
زوجي جذاب و اجتماعي با صفات مشترك فراوان
خرداد با شهريور : ( متوسط )
چندان ذوق و شوقي در روابطشان وجود ندارد
خرداد با مهر : ( بسيار خوب )
خونسرد با سليقه هنر دوست و بسيار با نشاط مي باشند
خرداد با آبان : ( متوسط )
براي رسيدن به خوشبختي بايد يكديگر راتحمل كنند
خرداد با آذر : ( بسيار خوب )
سرشار از ذوق و شوق براي زندگي مشترك
خرداد با دي : ( خوب )
خويشتندار سياستمدار و از سازگاري مناسب برخوردارند
خرداد با بهمن : ( بسيار خوب )
با روحيه انسان دوستي و هميشه آماده كمك به همديگر
خرداد با اسفند : ( بد )
خيالباف رويا پرداز مرموز عدم تفاهم با همديگر
_____________________________________________

پيوند تير با ساير ماهها

تير با فروردين : (متوسط )
برون گرا ايده آليست امكان مشكل وجود دارد
تير با ارديبهشت : ( بسيار خوب )
نقطه اشتراك فراواني با يكديگر دارند
تير با خرداد : ( متوسط )
يكي آرام و مهربان ديگري پرشور و با انرژي
تير با تير : ( خوب )
علي رغم اختلاف سليقه پيوند خوبي مي باشد
تير با مرداد : ( خوب )
خصوصيات مشترك زياد و ازدواجي موفق
تير با شهريور:(بسيار خوب)
يكي مهارت فراوان در امورمالي و ديگري حسابگر و صرفه جو و هماهنگ
تير با مهر : ( بسيار خوب )
هر دو مهربان انسان دوست و توانمند
تير با آبان : ( متوسط )
در مسائل مالي اختلاف نظر دارند ولي در ساير مسائل هماهنگ مي باشند
تير با آذر : (بد )
يكي اجتماعي و اهل گردش و سفر ديگري متمايل به ركن خانواده
تير با دي : (خوب )
از نظر مالي اخلاقي و روابط هماهنگ هستند بنابراين پيوندي موفق ميشود
تير با بهمن : ( متوسط )
ازدواج ميتواند شكل بگيرد اما به سعي و كوشش نياز دارد
تير با اسفند : ( بسيار خوب )
پيوندي بسيار خوب همراه عشق و علاقه با تفاهم كامل
________________________________________

پيوند مرداد با ساير ماهها

مرداد با فروردين : ( خوب )
پيوند موفقي خواهد بود چون هماهنگي وجود دارد
مرداد با ارديبهشت : ( بسيار خوب )
مهربان و خانواده دوست ازدواجي موفق و پايدار
مرداد با خرداد : ( بسيار خوب )
اجتماعي خونگرم همراه با سازگاري مثبت
مرداد با تير : ( خوب )
اختلاف سليقه زيادي با هم ندارند موقعيت همديگر را درك مي كنند
مرداد با مرداد : ( خوب )
صفات مشترك خوب باعث تقويت پيوندشان خواهد بود
مرداد با شهريور : ( متوسط )
يكي منضبط و قانونمند ديگري پرشور و زيباپسند
مرداد با مهر : ( خوب )
در پي برقراري آرامش و ملايمت همراه با منطق در زندگي هستند
مرداد با آبان : (متوسط )
يكي وفادار و قابل اعتماد ديگري عاشق ستايش ديگران
مرداد با آذر : ( متوسط )
يكي پر شور و هيجان ديگري دنبال آزادي و استقلال
مرداد با دي :( متوسط )
به دليل داشتن حق مشترك برتري جويي شايد دچار اختلاف شوند
مرداد با بهمن : (خوب )
هر دو آرمانگرا و ايده آليست پيوندي موفق خواهد بود
مرداد با اسفند : ( خوب )
با هماهنگي بسيار مناسب در برآوردن نيازهاي عاطفي يكديگر
__________________________________

پيوند شهريور با ساير ماهها

شهريور با فروردين : (بد )
يكي پاك سرشت انسان دوست ديگري جسور و جاه طلب
شهريور با ارديبهشت : ( خوب )
صفات مشترك خوب نظير جوانمردي و نجابت
شهريور با خرداد : (متوسط )
يكي عاطفي و عاشق پيشهديگري با نظم و برنامه مشخص
شهريور با تير : ( بسيار خوب )
در امور مالي هماهنگ و با صفات مشترك فراوان
شهريور با مرداد : ( متوسط )
نسبتا لجباز و خودراي شايد با مشكل مواجه شوند
شهريور با شهريور : ( بسيار خوب )
هر دو صميمي و صادق و با محبت مي باشند
شهريور با مهر : ( خوب )
مشورت پذير با منطق و در برطرف كردن مشكلات توانا
شهريور با آبان : ( متوسط )
جسور و بي پروا . سرشار از انرژي و بلند پرواز
شهريور با آذر : ( بد )
تنوع طلب خواهان استدلال در ايجاد نظم و انضباط دچار مشكل هستند
شهريور با دي : ( خوب )
يك ازدواج خوب همراه با زندگي سرشار از محبت
شهريور با بهمن : ( متوسط )
چنين پيوندي با سعي و كوشش مي تواند خوب باشد
شهريور با اسفند :( خوب )
بسيار با صبر و حوصله هستند كه باعث تفاهم در زندگي مي شود
_________________________________________

پيوند مهر با ساير ماهها

مهر با فروردين : (بسيار خوب )
خونگرم و مهربان معتقد به تساوي حقوق زن و مرد
مهر با ارديبهشت : ( خوب )
انسان هايي هستند كه تمايل زيادي به حفظ آرامش و اعتدال دارند
مهر با خرداد : (بسيار خوب )
آدم هايي حسابگر خونگرم تفاهم مناسبي با هم دارند
مهر با تير : ( بسيار خوب )
اهل رفت و آمد و معاشرت با ديگران و بسيار شكيبا
مهر با مرداد : ( خوب )
در پي برقراري آرامش و ملايمت همراه با منطق در زندگي هستند
مهر با شهريور : ( خوب )
پيوندي موفق چون منصف عادل و با سليقه مي باشند
مهر با مهر : ( خوب )
به دليل اشتراكات زيادي كه دارند مي توانند موفق باشند
مهر با آبان : ( متوسط )
اگرچه خالي از دردسر نيستند اما مي توانند موفق باشند
مهر با آذر : ( بسيار خوب )
داراي خصيصه هايي مثل محبت درستكاري و مسئوليت پذيري مي باشند
مهر با دي : ( متوسط )
نسبتا خودراي بلندپرواز . ممكن است با مشكل روبرو شوند
مهر با بهمن : ( بد )
پر جنب و جوش بي قرار تنوع طلب و سركش
مهر با اسفند : (بسيار خوب )
پيوندي موفق چون از نظر عاطفي با هم سازگار و هماهنگ هستند
_________________________________________

پيوند آبان با ساير ماهها

آبان با فروردين : ( بد )
آزادي خواه سلطه گر خواهان تنهايي و درون گرا
آبان با ارديبهشت : ( خوب )
آرمانگرا بلند پرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگاري
آبان با خرداد : (متوسط )
براي رسيدن به خوشبختي بايد يكديگر را تحمل كنند
آبان با تير : (متوسط )
در مسائل مالي اختلاف نظر دارند ولي در ساير موارد هماهنگ مي باشند
آبان با مرداد : ( متوسط )
يكي وفادار و قابل اعتماد و ديگري عاشق ستايش ديگران
آبان با شهريور : ( متوسط )
جسور بي پروا سرشار از انرژي و بلند پرواز
آبان با مهر : ( متوسط )
اگرچه خالي از دردسر نيستند اما ميتوانند موفق باشند
آبان با آبان : ( بد )
مستعد به خشمگين شدن و از كوره در رفتن در نتيجه پيوندي همراه با مشكلات
آبان با آذر : ( متوسط )
يكي سختگير در مسائل ديگري سرشت پويا و جدي دارد
آبان با دي : ( بد )
هر دو داراي خصلت سلطه طلبي و سختگيرانه مي باشند
آبان با بهمن : ( بد )
يكي با احساس و عاطفه ديگري سلطه جو و خواهان كسب برتري
آبان با اسفند : (بد )
يكي آرمان گرا و عاشق پيشه و ديگري با اعتماد به نفس كافي
____________________________________________

پيوند آذر با ساير ماهها

آذر با فروردين : (عالي )
كم ترين اختلاف و هياهو از مشخصات بارزشان است
آذر با ارديبهشت : (متوسط )
جسور بي پروا نيازمند به آزادي و بدون تفاهم
آذر با خرداد: ( بسيار خوب )
سرشار از ذوق و شوق براي زندگي مشترك
آذر با تير: ( بد )
يكي اجتماعي و اهل گردش و سفر ديگري متمايل به ركن خانواده
آذر با مرداد : (متوسط )
يكي پر شور و هيجان ديگري دنبال آزادي و استقلال
آذر با شهريور: (بد )
تنوع طلب خواهان استقلال در ايجاد نظم و انضباط دچار مشكل هستند
آذر با مهر : ( بسيار خوب )
داراي خصيصه هايي مثل محبت درستكاري و مسئوليت پذير مي باشد
آذر با آبان : ( متوسط )
يكي سختگير در مسائل ديگري سرشت پويا و جدي دارد
آذر با آذر: ( بسيار خوب )
پيوندي بسيار مطلوب توام با سعادت و خوشبختي
آذر با دي : ( متوسط )
خصوصياتي نسبتا متفاوت دارند بايد خويشتن دار باشند
آذر با بهمن : ( بسيار خوب )
از موفق ترين پيوند هاي زناشويي خواهد بود چون مثبت گرا هستند
آذر با اسفند : ( متوسط )
يكي با صراحت لهجه و سخنان كنايه آميز و ديگري بسيار عاطفي مي باشد
_____________________________________

پيوند دي با ساير ماهها

دي با فروردين : (بد )
تفاهم چنداني با هم ندارند. مرموز و محافظه كار مي باشند
دي با ارديبهشت : ( بسيار خوب)
با ثبات راز نگه دار پيوندي مستحكم و پابرجا
دي با خرداد : ( خوب )
خويشتندار سياستمدار و از سازگاري مناسب برخوردارند
دي با تير : (خوب )
از نظر مالي و اخلاقي و روابط هماهنگ هستند
دي با مرداد : (متوسط )
به دليل داشتن حس مشترك برتري جويي شايد دچار اختلاف شوند
دي با شهريور : ( خوب )
يك ازدواج خوب همراه با زندگي سرشار از محبت
دي با مهر : ( متوسط )
نسبتا خودراي و بلند پرواز ممكن است با مشكل روبرو باشند
دي با آبان : ( بد )
هردو داراي خصلت سلطه طلبي و سختگيرانه مي باشند
دي با آذر : ( متوسط )
خصوصياتي نسبتا متفاوت دارند بايد خويشتندار باشند
دي با دي : (متوسط )
خصوصيات مشترك باعث شادابي يا يكنواختي زندگي مشترك آنها مي شود
دي با بهمن : ( متوسط )
يكي محتاط و محافظه كار ديگري سختگير و جدي
دي با اسفند : ( متوسط )
يكي اهل حساب و كتاب ديگري احساساتي و عاشق پيشه
____________________________________

پيوند بهمن با ساير ماهها

بهمن با فروردين : ( بد )
سلطه گر آرمان گرا موقعيت درك يكديگر را ندارند
بهمن با ارديبهشت : ( بد )
كنجكاو آزادي خواه و آرمان گرا و ايده متفاوت از يكديگر
بهمن با خرداد : ( بسيار خوب )
با روحيه انسان دوستي و هميشه آماده كمك به همديگر
بهمن با تير : ( متوسط )
ازدواج مي تواند شكل بگيرد اما به سعي و كوشش نياز دارد
بهمن با مرداد : ( خوب )
هردو آرمان گرا و ايده آليست پيوندي موفق خواهد بود
بهمن با شهريور : ( متوسط )
چنين پيوندي با سعي و كوشش مي تواند خوب باشد
بهمن با مهر : ( بد )
پر جنب و جوش بيقرار تنوع طلب و سركش
بهمن با آبان : ( بد )
يكي با احساس و عاطفه ديگري سلطه جو و خواهان كسب برتري
بهمن با آذر : ( بسيار خوب )
از موفق ترين پيوند هاي زناشويي خواهد بود چون مثبت گرا هستند
بهمن با دي : (متوسط )
يكي محتاط و محافظه كار ديگري سختگير و جدي
بهمن با بهمن : ( خوب )
پيوندي بسيار موفق توانا در امور مختلف
بهمن با اسفند : (خوب)
يكي روشنفكر و اهل منطق و ديگري با احساس و عاطفه و مكمل همديگر
__________________________________

پيوند اسفند با ساير ماهها

اسفند با فروردين : ( متوسط )
با مشكل مواجه است ممكن است پيوند خوبي باشد
اسفند با ارديبهشت : ( خوب )
اشخاصي تو دار و بسيار محتاط و توانايي سازگاري را دارند
اسفند با خرداد : (بد )
خيال باف و روياپرداز مرموز و عدم تفاهم با همديگر
اسفند با تير : ( بسيار خوب )
پيوندي بسيار خوب همراه عشق و علاقه و با تفاهم كامل
اسفند با مرداد : (خوب )
هماهنگي بسيار مناسب در برآوردن نيازهاي عاطفي يكديگر
اسفند با شهريور : ( خوب )
بسيار با صبر و حوصله هستند كه باعث تفاهم در زندگي ميشوند
اسفند با مهر : ( بسيار خوب )
پيوندي موفق چون از نظر عاطفي با هم سازگار و هماهنگ هستند
اسفند با آبان : ( بد )
يكي آرمان گرا و عاشق پيشه ديگري با اعتماد به نفس كافي
اسفند با آذر : ( متوسط)
يكي با صراحت لهجه و سخنان كنايه آميز و ديگري بسيار عاطفي ميباشد
اسفند با دي : ( متوسط )
يكي اهل حساب و كتاب ديگري احساساتي و عاشق پيشه
اسفند با بهمن : ( خوب )
يكي روشن فكر و اهل منطق ديگري با احساس و عاطفه و مكمل همديگر
اسفند با اسفند : ( بد )
به خاطر زودرنجي و حساس بودن ممكن است مشكلاتي پيش بياي

۸ نظر:

ناشناس گفت...

به نظر من که تا حد زیادی واقعیت داره . من چند تا مورد رو با این مطلب مقایسه کردم و خیلی جالبه که این مطالب درست بود.
زهره

ناشناس گفت...

من اصلا خرافاتی نیستم و به هیچ نوع فالی اعتقاد ندارم،ولی طالع بینی ماه ها رو به شدت قبول دارم و این اعتقاد ناشی از تجربه های شخصی خودم میشه
هما،دختر برج اسد

آرمین گفت...

من هم طالع بینی رو تا حدودی قبول دارم

احمد گفت...

چه به لحاظ شخصیت فردی و ارتباط زناشویی ، طالع بینی ماهها در بیش از 95 درصد موارد کاملا صحیح است!
من تا به حال موردی بر خلاف آن ندیدم.

ناشناس گفت...

به طالع اعتقاد دارم مطالب شما هم خیلی جالب و خواندنی بود.مرسی از مطالب زیبایتان مینا

ناشناس گفت...

حالا اومد یکی مقل من شب یلدا متولد شد تکلیفش چیه !!!!!! یعنی میشه مخلوطی از آذر و دی ؟؟؟؟ یا قات میزنه همیشه ؟؟؟

ناشناس گفت...

man aslan eteghad nadashtam amma mo0ndam k chetori mishe tamame moshakhasati k inja dade ba man ykie....helia 2khtare ordibehesht

ناشناس گفت...

سلام اتفاقا به نظر من درست نیست چون چند مورد ک خوندما مقایسه کردم اشتباه بود. یکیش خودما همسرم من آبانم همسرم دی اما باهم هیچ مشکلی نداریم